04.04.17 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘ/ΤΟΣ: ΕΦΑΡ/ΓΕΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣ/ΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

17. 04. 04
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 847

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘ/ΤΟΣ: ΕΦΑΡ/ΓΕΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣ/ΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ:

1.            Οι μεγάλες ιατροβιολογικές Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) στο Internet και τρόποι σύνθετης αναζήτησης δεδομένων.

2.            Γενετικός κώδικας και πληροφορική. Τυποποίηση αρχείων στον Η/Υ.

3.            Δημιουργία χρωματογραφήματος. Συναρμολόγηση και τελειοποίηση ακολουθιών.

4.            Εισαγωγή στην ανάλυση και σύγκριση ακολουθιών (DNA ή πρωτεΐνης) στον υπολογιστή. Οι έννοιες της ομοιότητας (similarity), της ομολογίας (homology). BLAST.

5.            Μεταφορά πληροφορίας στα κύτταρα, νευρώνες. Βασικές γνώσεις για κατανόηση λογισμικών επίδειξης υποδοχέων νευρικού συστήματος.

6.            Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ). Εφαρμογές.

7.            Ψηφιοποίηση ιατροβιολογικού πληροφοριακού σήματος (ECG, EEG, EMG).

8.            Βασικές αρχές απόκτησης και επεξεργασίας ιατροβιολογικών εικόνων. Ψηφιακές κάμερες στο ιατρικό εργαστήριο. Σύγκριση με τη λειτουργία του ανθρώπινου οφθαλμού.

9.            Ψηφιακή ιατρική εικόνα και επεξεργασία.

10.        Ιατρική εικόνα και υπολογιστές στα μικρά και μεγάλα αγγεία. Τεχνικές προσομοίωσης και μοντελοποίησης στον Η/Υ.

11.        Αρχές υπολογιστικής τομογραφίας: α) ακτινών Χ (Computed Tomography), β) υπερήχων (Ultrasound Tomography) και γ) πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (MRI).

12.        Αρχές υπολογιστικής τομογραφίας (συνέχεια).

13.        Ψηφιακή υγεία και Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς (ΗΦΑ). Αρχές και είδη τηλεϊατρικής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

1.            Ηλεκτρονική αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας.

2.            Βάσεις δεδομένων στο Internet με έμφαση στις ιατροβιολογικές επιστήμες.

3.            Φυλογενετική ταξινόμηση (το δένδρο της ζωής) και επικράτειες.

4.            Φυλογενετική ταξινόμηση και άνθρωπος.

5.            Αλληλουχίες πρωτεϊνών στον Η/Υ.

6.            Δευτεροταγής δομή πρωτεϊνών στον Η/Υ.

7.            3D δομή πρωτεϊνών στον Η/Υ.

8.            Βιοχημικές παράμετροι πρωτεϊνών στον Η/Υ.

9.            Ομοιότητα αλληλουχιών στον Η/Υ.

10.        Γενετικοί τόποι και SNPs στον Η/Υ.

11.        Η χαλάρωση του μαγνητικού συντονισμού (MRI) στον Η/Υ.

12.        Βιοστατιστικά δεδομένα και επεξεργασία στον Η/Υ.

13.        Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς.