ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ

20. 07. 06
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 189

Τα επισυναπτόμενα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση 

και δεν είχαν παραλάβει βιβλίο πρακτικής σε έντυπη μορφή

τα παραπάνω αρχεία θα τα καταθέσουν συμπληρωμένα στη γραμματεία μαζί με τη βεβαίωση περάτωσης που θα πάρουν από το φορέα