ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (εκτός ΕΣΠΑ)

23. 05. 10
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 185

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι φοιτητές του Π.Σ. Ιατρικών Εργαστηρίων  που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση 30/4/2023 θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία του Π.Σ. για την τελική έγκριση της πρακτικής τους άσκησης μέχρι 31/05/2023 τα κάτωθι:

  1. Βεβαίωση Επιτυχούς Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα (Ε.110-7Α) (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση έναρξης της πρακτικής). Το σχετικό έντυπο υπογράφεται από τον Επιβλέπων της Πρακτικής Άσκησης του Φορέα, από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα  και από τον Φοιτητή. Προσοχή: πρέπει να φέρει και σφραγίδα του Φορέα. Μην την συγχέεται με την βεβαίωση για το πτυχίο.   

 

  1. Έντυπο αναγγελία έναρξης και λήξης Πρακτικής Άσκησης στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Να ζητηθεί από το Φορέα.
  2. Ηλεκτρονικό Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Προσκομίζεται σε CD (τοποθετημένο σε χάρτινη θήκη όπου αναγράφεται εξωτερικά η περίοδος πρακτικής άσκησης, το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του φοιτητή) και αποτελείται από δύο αρχεία Excel (Φοιτητή και Φορέα Απασχόλησης), τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά. Οι μόνες σελίδες που θα είναι εκτυπωμένες και θα φέρουν υπογραφές και σφραγίδες, είναι οι εξής:
  • Από Excel Φοιτητή: Ο Απολογισμός του Ασκούμενου και του Επόπτη Εκπαιδευτικού (υπογραφές).
  • Από Excel Φοιτητή: Η πρώτη σελίδα του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης
  • Από Excel Φορέα Απασχόλησης: Ο Απολογισμός εκ μέρους του Φορέα Απασχόλησης, δηλαδή του Επιβλέποντα του Φορέα ( με υπογραφή και σφραγίδα).