ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 1/11/2021

21. 11. 26
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 575

1.  Ηλεκτρονικό Βιβλίο Π.Α.  Το ηλεκτρονικό βιβλίο αποτελείται από δύο αρχεία Excel, Επισυνάπτονται,  ένα για τον Φοιτητή και ένα για το Φορέα Απασχόλησης. Ο Φοιτητής αποθηκεύει τα δύο αρχεία σε CD, συμπληρώνει το αρχείο που τον αφορά και δίνει το CD στον επιβλέπων της Π.Α. από μέρους του Φορέα Απασχόλησης για να συμπληρώσει το δικό του αρχείο. Στο τέλος της Π.Α. το CD αφού τοποθετηθεί μέσα σε χάρτινη θήκη, κατατίθεται μαζί με τη βεβαίωση περάτωσης για να πιστοποιηθεί η Π.Α. Τόσο στο CD όσο και στη χάρτινη θήκη να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, ο Αριθμός Μητρώου και η περίοδος της Π.Α.